Vision, strategier og værdier

​Vivaboligs vision, mission og værdier er illustreret i vores værdihus.


​​Vision
Vivaboligs vision beskriver den retning, som vi stræber efter at gå.

  1.  Vi vil gå foran de forreste.
  2. Vi vil levere service ud over det forventede.
For at opfylde vores vision har vi defineret nogle fokusområder, hvortil vi har sat os konkrete mål frem mod 2020. Målene kan du se i den samlede strategi nederst på siden.

 
Vivaboligs fokusområder
Vores fokusområder beskriver, hvilke opgaver vi lægger vægt på i organisationen og bestemmer, hvilke mål der skal realiseres.

Gode boliger og udearealer
Vores beboere skal ikke bare have tag over hovedet. De skal have et godt sted at leve, hvor boligernes stand, indretning og udearealer går op i en højere enhed. Vi vil tilbyde høj grad af frit valg og tilvalg, så vi tilgodeser den enkelte afdelings fælles ønsker samt den enkelte beboers behov. Vi stiller høje krav til kvalitet i materialer, arbejder og ydelser og har fokus på helhedsorienterede indsatser, som indeholder langsigtede og holdbare løsninger.
 

Fællesskab og samarbejde
Almene boliger rummer et stort potentiale. Den særlige boform giver mulighed for medbestemmelse og nye relationer blandt beboerne, hvilket kan skabe samarbejde og fællesskab gennem fælles aktiviteter. Vores afdelingsbestyrelser er foregangsmænd for at etablere fællesskaber i boligområderne, hvor vores beboerrådgivere er igangsættere på aktiviteter, der styrker disse fællesskaber.
 

Socialt ansvar
Som almen boligorganisation skal og vil vi tage del i det sociale ansvar. Vi tager socialt ansvar ved at løse en række boligsociale opgaver samt tager vare på beboere, vi har en bekymring for, og vi hjælper dem videre til sociale eller offentlige instanser. Som arbejdsplads tager vi et socialt ansvar ved at tilbyde praktikforløb og elevpladser, samt tilbyder fleksible og tilpassede arbejdstider, så vidt det er muligt.


Miljøbevidsthed
En bæredygtig drift er vigtig og er til gavn for både vores beboere og for samfundet generelt. Derfor vil vi bidrage til et bedre miljø ved at mindske vores energi- og ressourceforbrug, ved altid at tænke i grønne løsninger i den daglige drift og i forbindelse med byggeprojekter. Det er ikke kun vores logo, der skal være grønt.


Service = nærhed
Vi skaber værdi for vores beboere og boligsøgende gennem engagerede medarbejdere, og vi tror på, at nærhed er den bedste service vi kan tilbyde. Vi lytter til vores beboere og vi forsøger at udvikle vores serviceydelser efter deres behov og ønsker. Vi forholder os til, hvor vores beboere er.


Aktivt beboerdemokrati
Det er vigtigt, at beboerne gør brug af deres ret til medindflydelse, så vi fortsat kan være en attraktiv boligorganisation for alle. Vi vil derfor sikre, at alle demokratiske organer som repræsentantskabet, organisationsbestyrelsen, afdelingsbestyrelserne og afdelingsmøderne har de bedste forudsætninger for at opretholde og udvikle beboerdemokratiet.


Positive og engagerede medarbejdere
Vi betragter medarbejderne som en af grundstenene i en velfungerende boligorganisation. God trivsel blandt medarbejderne, godt helbred og fokus på balance mellem arbejde og fritid er med til at holde motivationen oppe. Derudover skal vi sikre en ledelse, der fremmer læring og refleksion i udviklingen af medarbejderne og sikre rammerne for, at de kan yde deres bedste.

Vivaboligs fokuspunkter
I Vivabolig har vi nogle fokuspunkter, som vi alle skal have ”top-of-mind” i alt, hvad vi foretager os:

  • Vi kan altid blive bedre
  • Kvalitet
  • Selvindsigt og udvikling
  • Kommunikation

Punkterne er det ”tætte tag”, der i særlig grad skal præge vores arbejde med fokusområderne, men også skal være grundsten i vores tanker og handlingsmønstre i almindelighed.

Vivaboligs værdier
Vores værdier udtrykker, hvad der er vigtigt og værdifuldt i organisationen for medarbejderne, beboerne og andre interessenter:

Værdierne er samtidig de langsigtede retningslinjer og drivkræfter for medarbejderes og beboerdemokraters adfærd på tværs i organisationen. Værdierne er derfor det, vi alle skal føle, i alt hvad vi foretager os.

Læs mere om Vivaboligs strategi 2016-2020 her.

Bliv opdateret på de seneste nyheder fra Vivabolig, hvor du bl.a. kan følge udviklingen af Vivaboligs mange projekter og blive opdateret på de aktuelle nyheder fra vores forskellige afdelinger.

I Vivabolig har vi over 4500 lejemål fordelt på 30 afdelinger. Størstedelen i Aalborg, men også i Støvring, Skørping, Klarup, Vodskov, Visse, Nøvling, Vadum og Brovst. Vi tilbyder en bred vifte af boliger, herunder familieboliger, ældre- og plejeboliger og ungdomsboliger.

Vi er en almen boligorganisation, der opfører og renoverer alment boligbyggeri i Aalborg og omegn. Vi vil levere service ud over det forventede, og vores ca. 95 medarbejdere arbejder hele tiden på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre for beboere og ansøgere.

Åbenhed

I Vivabolig er der forskellige behov og synspunkter. Gennem åbenhed skaber vi tillidsforhold med ærlighed og tryghed.

Åbenhed

Troværdighed

Vi skaber troværdighed gennem vores handlinger ved, som minimum, at gøre det, vi siger, vi gør.

Troværdighed

Ansvarlighed

Vi tager ansvar for at opnå de bedste løsninger for Vivabolig både som almen boligorganisation og som arbejdsplads.

Ansvarlighed

Respekt

Vi udviser respekt ved at anerkende, at vi er forskellige, og at mennesker befinder sig forskellige steder i livet.

Respekt
Choose language
Zoom